Reklamačný poriadok 

(vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,v znení neskorších predpisov.)


Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Predávajúci riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako aj zákazníka. Prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie). V takomto prípade tovar nepreberajte. Ak balík napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z toho titulu nebudú uznané.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č. 150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade uplatnenia reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, reklamačný formulár (na stiahnutie nižšie). Tovar zasielajte doporučene, nie na dobierku, v takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprevziať. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základných hygienických štandardov.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:


Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia. V takomto prípade bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu vybavuje predávajúci v lehote do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba plynie znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na adresu: Ing. Iveta Bartošová, Široké 165, 082 37 spolu s vyplneným reklamačným formulárom (reklamačný formulár na stiahnutie)