Všeobecné obchodné podmienky

     1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.kibifashion.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Jozef Humeňanský, Malý Šariš 63, 080 01, IČO: 48100731, DIČ: 1072402540
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Orgán dozoru:
Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov 1
odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 051/ 7721 597 , fax č.: 051/ 7721 596
E-mail: pr@soi.sk

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.kibifashion.sk alebo tovar objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

     2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, súhlasí s nimi, a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kibifashion.sk alebo prostredníctvom e-mailu, správy.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, ktoré systém požaduje pri realizácii elektronickej objednávky.


Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.  Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na zadanú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vytvorenia objednávky. Storno objednávky je potrebné nahlásiť e-mailom alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi emailom na email zadaný v objednávke alebo telefonicky.


      3. Dodacie podmienky


Predávajúci sa zaväzuje:

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 
Kupujúci sa zaväzuje:

  

   4. Dodacie lehoty


Dodávky objednaného tovaru sú zo strany predávajúceho realizované v čo najskoršom termíne. Objednávky vybavujeme do 24h, Slovenská pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás predávajúci telefonicky alebo emailom upozorní o zmene dodacej lehoty.  

     5. Kúpna cena

6. Platobné podmienky a poštovné


Spôsoby platieb:


    

     7. Zrušenie objednávky

    

     8. Reklamačný poriadok (vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,v znení neskorších predpisov.)


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:


Reklamáciu vybavuje predávajúci v lehote do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba plynie znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na adresu: Iveta Bartošová, Široké 165, 082 37 spolu s vyplneným reklamačným formulárom (reklamačný formulár na stiahnutie)

     9. Odstúpenia od kúpnej zmluvy


     10. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú na:

     11. Záverečné ustanovenia


Reklamačný formulár
Formulár na odstúpenie od zmluvy
 
Informácie o prevádzkovateľovi www.kibifashion.sk
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kibifashion.sk je: